مطالب مرتبط با کلید واژه

صندوق رفاه


صندوق رفاه دانشجویان نگاه ویژه ای به دانشگاه‌های کمتر توسعه یافته دارد

صندوق رفاه دانشجویان نگاه ویژه ای به دانشگاه‌های کمتر توسعه یافته دارد

ذوالفقار یزدان مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویان اظهار داشت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، با نگاهی ویژه و با در نظر گرفتن شرایط دانشگاه‌های کمتر توسعه یافته به آنها خدمات ارائه می‌کند.

ادامه مطلب