مطالب مرتبط با کلید واژه

بین المللی امام رضا (ع)


جزئیات راه اندازى دانشکده پزشکى دردانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

جزئیات راه اندازى دانشکده پزشکى دردانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

دکترمجتبى بهنام تقدسی معاون آموزشى و تحصیلات تکمیلى دانشگاه بین المللى امام رضا(ع) با اشاره به جزئیات را ه اندازى دانشکده پزشکى، از اعطاى بورسیه تحصیلى دانشگاه امام رضا(ع) از مهرماه سال جارى خبر داد.

ادامه مطلب