مطالب مرتبط با کلید واژه

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی


میانگین فعالیت بدنی، نشاط و بهزیستی روانی میانسالان از جوانان و سالمندان بیشتر است
بر اساس تحقیق انجام شده توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی؛

میانگین فعالیت بدنی، نشاط و بهزیستی روانی میانسالان از جوانان و سالمندان بیشتر است

براساس پژوهشی که با حمایت پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی انجام گردید، مشخص شد که میانگین فعالیت بدنی، نشاط و بهزیستی روانی در میان‌سالان بالاتر از سالمندان و جوانان است.

ادامه مطلب