مطالب مرتبط با کلید واژه

صنعتی اراک


طراحی و ساخت دستگاه تولید همزمان فتوولتائیک حرارتی خورشیدی (PVT)  توسط محققان دانشگاه صنعتی اراک
با هدف افزایش راندمان پنل‌های خورشیدی صورت گرفت؛

طراحی و ساخت دستگاه تولید همزمان فتوولتائیک حرارتی خورشیدی (PVT) توسط محققان دانشگاه صنعتی اراک

دستگاه تولید همزمان فتوولتائیک حرارتی خورشیدی (PVT) با هدف افزایش راندمان پنل های خورشیدی و تولید همزمان حرارت و برق توسط محققان دانشگاه صنعتی اراک طراحی و ساخته شد.

ادامه مطلب