مطالب مرتبط با کلید واژه

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها


کارنامه دانشگاههای کشور قابل افتخار است
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در اجلاس روسای دانشگاههای کشور؛

کارنامه دانشگاههای کشور قابل افتخار است

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور گفت: دانشگاهها موتور توسعه وپیشرفت کشور هستند و هرجا برای کشور موفقیتی بوده است با استفاده از دستاوردهای دانشگاهها صورت گرفته است و ما امروز می بینیم که کارنامه دانشگاههای کشور قابل افتخار است.

ادامه مطلب