مطالب مرتبط با کلید واژه " موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی "


موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با دانشگاه فنی دانمارک  قرارداد همکاری امضا کرد
در راستای توسعه صنعت غذای کشور و پژوهش های نوین غذایی؛

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با دانشگاه فنی دانمارک قرارداد همکاری امضا کرد

در راستای توسعه حوزه صنعت غذای کشور و پژوهش های نوین غذایی، قرارداد انجام پروژه پژوهشی "تأثیر تیمار پلاسمای سرد بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی برخی پروتئین ها و هیدروکلوئیدهای غذایی" با دانشگاه فنی دانمارک (DTU) امضا شد.

ادامه مطلب