خدمات - معاونت فرهنگی و اجتماعی

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
کدعنوان خدمت/وظیفهدسته بندیار‌ائه دهنده
۲۵۲ارائه خدمات آموزشی به کارشناسان فرهنگی دانشگاههاخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه هامعاونت فرهنگی و اجتماعی
۱۷۵برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایرانخدمات دانشجویانمعاونت فرهنگی و اجتماعی
۱۷۴برگزاری جشنواره ملی حرکتخدمات دانشجویانمعاونت فرهنگی و اجتماعی
۱۷۳برگزاری جشنواره ملی رویشخدمات دانشجویانمعاونت فرهنگی و اجتماعی
۱۷۲برگزاری مجامع عمومی اتحادیه‌های اتجمن های علمیخدمات دانشجویانمعاونت فرهنگی و اجتماعی
۱۷۱حمایت از اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجوییخدمات دانشجویانمعاونت فرهنگی و اجتماعی
۷۱درگاه فرهنگیخدمات دانشگاه هامعاونت فرهنگی و اجتماعی
۶۲جشنواره رضویخدمات دانشگاه هامعاونت فرهنگی و اجتماعی
۴۹پشتیبانی و حمایت از فعالیت های فرهنگی دانشجویان و اعضای هیات علمیخدمات اعضای هیات علمیمعاونت فرهنگی و اجتماعی