خدمات- خدمات دانشگاه ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
عنواندسته بندیار‌ائه دهنده
اخذ ویزا برای پذیرش مهمانان خارجی برای ستاد و صفخدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
کمک جهت بازسازی و ارتقاء سراهای دانشجوییخدمات دانشگاه هاصندوق رفاه دانشجویان
توزیع یارانه غذا برای دانشگاه ها و موسسه های غیر دولتیخدمات دانشگاه هاصندوق رفاه دانشجویان
صدور مجوز برگزاری کنفرانس های بین المللی در داخل کشورخدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
تایید انحلال دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشیخدمات دانشگاه هامعاونت آموزشی
صدور مجوز ارتقاء دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشیخدمات دانشگاه هامعاونت آموزشی
مصوبه ادغام، ارتقاء و انحلال موسسات و مراکز آموزش عالی خدمات دانشگاه هامعاونت آموزشی
درخواست مجوز رشته محلخدمات دانشگاه هادفتر گسترش آموزش عالی
سطح بندی و رتبه بندی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خدمات دانشگاه هامعاونت آموزشی
فرایند بازنگری برنامه های درسی خدمات دانشگاه هادفتر برنامه ریزی آموزش عالی
تدوین برنامه های درسی خدمات دانشگاه هادفتر برنامه ریزی آموزش عالی
اتصال مراکز علمی به شبکه علمی کشورخدمات دانشگاه هاسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
خدمات مرکز داده‌های علمی کشور (دیتاسنتر)خدمات دانشگاه هاسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
انجام امور مرتبط با همکاری های علمی و فناوری وزارت عتف و دانشگاهها با سازمان های تخصصی بین المللیخدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
انجام امور مرتبط با عضویت وزارت عتف در سازمان های تخصصی بین المللیخدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
انجام امور مرتبط با عضویت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در سازمان های تخصصی بین المللیخدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
: نظارت و ارزیابی بر نحوه ارائه خدمات آشپزخانه و سالن های غذا خوریخدمات دانشگاه هاصندوق رفاه دانشجویان
حمایت مالی جهت مرمت، بازسازی، ارتقاء و صنعتی سازی آشپزخانه ها و سالن های غذا خوریخدمات دانشگاه هاصندوق رفاه دانشجویان
نظارت و ارزیابی بر عملکرد معاونت های دانشجوییخدمات دانشگاه هاسازمان امور دانشجویان
بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشورخدمات دانشگاه هامعاونت اداری، مالی و مدیریت منابع