نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عنواندسته بندیار‌ائه دهنده
اتصال مراکز علمی به شبکه علمی کشورخدمات دانشگاه هاسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
خدمات مرکز داده‌های علمی کشور (دیتاسنتر)خدمات دانشگاه هاسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
اخذ ویزا برای پذیرش مهمانان خارجی برای ستاد و صفخدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
صدور مجوز برگزاری کنفرانس های بین المللی در داخل کشورخدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
انجام امور مرتبط با همکاری های علمی و فناوری وزارت عتف و دانشگاهها با سازمان های تخصصی بین المللیخدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
انجام امور مرتبط با عضویت وزارت عتف در سازمان های تخصصی بین المللیخدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
انجام امور مرتبط با عضویت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در سازمان های تخصصی بین المللیخدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
کمک جهت بازسازی و ارتقاء سراهای دانشجوییخدمات دانشگاه هاصندوق رفاه دانشجویان
توزیع یارانه غذا برای دانشگاه ها و موسسه های غیر دولتیخدمات دانشگاه هاصندوق رفاه دانشجویان
: نظارت و ارزیابی بر نحوه ارائه خدمات آشپزخانه و سالن های غذا خوریخدمات دانشگاه هاصندوق رفاه دانشجویان
حمایت مالی جهت مرمت، بازسازی، ارتقاء و صنعتی سازی آشپزخانه ها و سالن های غذا خوریخدمات دانشگاه هاصندوق رفاه دانشجویان
نظارت و ارزیابی بر عملکرد معاونت های دانشجوییخدمات دانشگاه هاسازمان امور دانشجویان
بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشورخدمات دانشگاه هامعاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
درگاه فرهنگیخدمات دانشگاه هامعاونت فرهنگی و اجتماعی
سامانه ثبت اثار جشنواره ملی رویشخدمات دانشگاه هامعاونت فرهنگی و اجتماعی
سامانه ثبت آثار جشنواره حرکتخدمات دانشگاه هامعاونت فرهنگی و اجتماعی
سامانه ثبت آثار تئاتر دانشگاهیخدمات دانشگاه هامعاونت فرهنگی و اجتماعی
سامانه آموزش مجازیخدمات دانشگاه هامعاونت فرهنگی و اجتماعی
جشنواره رضویخدمات دانشگاه هامعاونت فرهنگی و اجتماعی
پشتیبانی از دانشجویان غیر ایرانیخدمات دانشگاه هاسازمان امور دانشجویان