• ENGLISH
  • پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
  • آ + آ -
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عنواندسته بندیار‌ائه دهنده
بازرسی و پاسخگویی به شکایاتخدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
بودجه تفضیلی و پیگیری نامهخدمات دانشجویانمعاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
انتقالی، مهمانی دانشجویان داخلدانشجویان داخلسازمان امور دانشجویان
صدور گواهی اشتغال به تحصیلدانشجویان داخلسازمان امور دانشجویان
کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان داخلدانشجویان داخلسازمان امور دانشجویان
انتقال دانشجویان خارج به داخلدانشجویان داخلسازمان امور دانشجویان
تایید مدارک دانشجویان داخلدانشجویان داخلسازمان امور دانشجویان
نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگرشاهد و ایثارگرسازمان امور دانشجویان
صدور معافیت تحصیلیبورس و امور دانشجویان خارجسازمان امور دانشجویان
اخذ ارز دانشجوییبورس و امور دانشجویان خارجسازمان امور دانشجویان
اعتبارسنجی دانشگاههای خارجیامور دانش آموختگانسازمان امور دانشجویان
ارزشیابی مدرک تحصیلی دانش آموختگان خارج کشورامور دانش آموختگانسازمان امور دانشجویان
جشنواره دانشجوی نمونهجشنواره دانشجوی نمونهسازمان امور دانشجویان
آزمون زبانآزمون زبانسازمان امور دانشجویان