خدمات- کسب و کار

نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
عنوان خدمت/وظیفهدسته بندیار‌ائه دهنده
لغو مجوز موافقت با فعالیت مرکز رشد واحدهای فناورکسب و کاردفتر برنامه ریزی امور فناوری
لغو مجوز قطعی پارک علم و فناوریکسب و کاردفتر برنامه ریزی امور فناوری
لغو مجوز اصولی پارک علم و فناوریکسب و کاردفتر برنامه ریزی امور فناوری
صدور مجوز موافقت با فعالیت مرکز رشد واحدهای فناورکسب و کاردفتر برنامه ریزی امور فناوری
صدور مجوز موافقت اصولی با راه‌اندازی مرکز رشد واحدهای فناورکسب و کاردفتر برنامه ریزی امور فناوری
صدور مجوز قطعی پارک علم و فناوریکسب و کاردفتر برنامه ریزی امور فناوری
صدور مجوز اصولی پارک علم و فناوریکسب و کاردفتر برنامه ریزی امور فناوری
صدور گواهی نامه توانمندی‌های فناورانهکسب و کارسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
تمدید مجوز موافقت با فعالیت مرکز رشد واحدهای فناورکسب و کاردفتر برنامه ریزی امور فناوری
تمدید مجوز موافقت اصولی با راه‌اندازی مرکز رشد واحدهای فناورکسب و کاردفتر برنامه ریزی امور فناوری
تمدید مجوز اصولی پارک علم و فناوریکسب و کاردفتر برنامه ریزی امور فناوری