خدمات - کسب و کار

نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عنوان خدمت/وظیفهدسته بندیار‌ائه دهنده
حمایت و تقویت شبکه های آزمایشگاهی استانیخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها - مخترعین و صاحبان ایده - کسب و کارمعاونت پژوهش و فناوری
حمایت از استانداردسازی آزمایشگاه های حوزه عتفخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها - مخترعین و صاحبان ایده - کسب و کارمعاونت پژوهش و فناوری
حمایت از ایجاد آزمایشگاههای موضوعیخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها - مخترعین و صاحبان ایده - کسب و کارمعاونت پژوهش و فناوری
صدور مجوز موافقت اصولی با راه اندازی مرکز رشد واحد های فناورکسب و کارمعاونت پژوهش و فناوری
تمدید موافقت اصولی پارک علم و فناوریکسب و کارمعاونت پژوهش و فناوری
صدور موافقت اصولی تاسیس پارک علم و فناوریکسب و کارمعاونت پژوهش و فناوری
صدور موافقت قطعی تاسیس پارک علم و فناوریکسب و کارمعاونت پژوهش و فناوری
ابطال موافقت اصولی یا قطعی پارک علم و فناوریکسب و کارمعاونت پژوهش و فناوری
صدور گواهی نامه توانمندی‌های فناورانهکسب و کارسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
تایید اساسنامه پارک علم و فناوریکسب و کارمعاونت پژوهش و فناوری