نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
عنواندسته بندیار‌ائه دهنده
صدور گواهی نامه توانمندی‌های فناورانهکسب و کارسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
ارایه تسهیلات کارگاه مهارت محور و تولیدیکسب و کارصندوق رفاه دانشجویان
ارایه تسهیلات برای حمایت از طرح های کارآفرینی دانشجوییکسب و کارصندوق رفاه دانشجویان
پرداخت یارانه سود و کارمزد جهت احداث، تکمیل و خرید سراهای دانشجوییکسب و کارصندوق رفاه دانشجویان