خدمات- خدمات کارکنان

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
عنواندسته بندیار‌ائه دهنده
مدیریت پروژهخدمات پشتیبانیمعاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
سامانه مدیریت خدماتخدمات پشتیبانیمعاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
سفر و گردشگریخدمات پشتیبانیمعاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
اتوماسیونمنابع انسانی و پرسنلیمعاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
آموزش کارکنانمنابع انسانی و پرسنلیمعاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
نظام پیشنهاداتمنابع انسانی و پرسنلیمعاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
کارگزینی و احکاممنابع انسانی و پرسنلیمعاونت اداری، مالی و مدیریت منابع