خدمات- خدمات کارکنان

نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عنوان خدمت/وظیفهدسته بندیار‌ائه دهنده
نظارت بر اجرای حقوق شهروندی و جبران خسارتخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه هادفتر بازرسی‌و پاسخگویی‌به شکایات-دستیار ویژه وزیر در حوزه‌حقوق شهروندی
مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه هادفتر بازرسی‌و پاسخگویی‌به شکایات-دستیار ویژه وزیر در حوزه‌حقوق شهروندی
دریافت شکایات از عملکرد مدیران و کارکنان وزارتخانه(ستاد و صف)خدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه هادفتر بازرسی‌و پاسخگویی‌به شکایات-دستیار ویژه وزیر در حوزه‌حقوق شهروندی
ثبت و پیگیری گزارش تخلفات و سوء عملکردهاخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه هادفتر بازرسی‌و پاسخگویی‌به شکایات-دستیار ویژه وزیر در حوزه‌حقوق شهروندی
پاسخ به استعلام¬های دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف، موسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی و سایر دستگاه¬های اجرایی و نظارتی خدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشگاه هامرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه
اخذ مجوز کارکنان و مدیران شاغل در ستاد و صف برای سفرهای علمی و رسمی خارج از کشورخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
مدیریت پروژهخدمات کارکنانمعاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
سامانه مدیریت خدماتخدمات کارکنانمعاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
سفر و گردشگریخدمات کارکنانمعاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
اتوماسیونخدمات کارکنانمعاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
آموزش کارکنانخدمات کارکنانمعاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
نظام پیشنهاداتخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمیمعاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
کارگزینی و احکامخدمات کارکنانمعاونت اداری، مالی و مدیریت منابع