• ENGLISH
  • دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۶
  • آ + آ -
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
عنواندسته بندیار‌ائه دهنده
مدیریت پروژهخدمات پشتیبانیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سامانه مدیریت خدماتخدمات پشتیبانیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سفر و گردشگریخدمات پشتیبانیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تغذیهخدمات پشتیبانیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
خرید و تدارکاتخدمات پشتیبانیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سامانه توزیع خودروخدمات پشتیبانیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اتوماسیونمنابع انسانی و پرسنلیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
حضور و غیابمنابع انسانی و پرسنلیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آموزش کارکنانمنابع انسانی و پرسنلیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نظام پیشنهاداتمنابع انسانی و پرسنلیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
کارگزینی و احکاممنابع انسانی و پرسنلیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری