ثبت پایان نامه، رساله و پیشنهادیه

تعداد بازدید:۱۱۹۷۸
کد۹۰
عنوان خدمت/وظیفهثبت پایان نامه، رساله و پیشنهادیه
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://Sabt.irandoc.ac.ir/
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشگاه ها دانشجویان
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

آیین نامه ثبت و اشاعه پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (شماره
۱۳۹۵ ) از همه دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مراکز آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی /۹/ ۱۹۵۹۲۹ / و تاریخ ۶
زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری خواسته است که فایل تمام متن این مدارک را در پژوهشگاه علوم و فناوری
اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت کنند. برای آسانسازی این فرایند، ایرانداک سامانه ملی ثبت پایاننامه، رساله، و پیشنهاده را در
اختیار دانشجویان گرامی قرار داده است.
دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، به این سامانه مراجعه و اطلاعات پیشنهاده خود را ثبت و شناسه رهگیری دریافت می کنند.
پایاننامه ها و رساله ها نیز پس از ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و تأیید ایرانداک، آماده پذیرش دانشگاه می شوند. دریافت
شناسه رهگیری به منزله ثبت پایاننامه یا رساله در سامانه است و دانشجو باید آن را برای گام های بعدی به مؤسسه محل تحصیل
اعلام کند. سپس دانشگاه وارد سامانه می شود و اطلاعات دانشجو را بررسی و اگر تأیید کند، در سامانه ثبت پایانی می شود.
پس از این گام ها، مدارک سازماندهی و در چارچوب آیین نامه یاد شده در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) به نشانی Ganj.irandoc.ac.irدر اختیار همگان گذارده می شود.

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۷ )