یادگیری پژوهش و دستیابی به منابع و نمونه های مرتبط در پژوهشکار

تعداد بازدید:۲۵۲۳
کد۸۸
عنوان خدمت/وظیفهیادگیری پژوهش و دستیابی به منابع و نمونه های مرتبط در پژوهشکار
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://research.irandoc.ac.ir/
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشگاه ها و مراکز پژوهشی اساتید و مشاوران دانشجویان
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

یکی از مأموریتهای اصلی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) گردآوری، سازماندهی و دسترس
پذیرسازی پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتراست که دانشجویان ایرانی در داخل و خارج از کشور پدید می
آورند. انتظار میرود این پژوهش ها بتوانند مسائل واقعی کشور را طرح و حل کنند و به نیازهای دانشی و فناورانه صنایع و
خدمات در کشور پاسخ دهند.ولی در عمل گاهی چنین اتفاقی نمیافتد.برخی از پژوهشها به جای سوخت رسانی توسعه و
حل مسائل کشور، سوخت توسعه را هدر میدهند و بر مراکز نگهداری اطلاعات و مدارک علمی هزینه گزافی را تحمیل
میکنند که عبارت است از هزینه نگهداری و اشغال فضاهای فیزیکی و مجازی این مراکز.
با توجه به نبود منبعی جامع و با دسترسی آسان و همگانی، ایرانداک بر آن شد تا برای ارتقای کیفیت پژوهشها، سامانه ای
را برای راهنمایی پژوهشگران اختصاص دهد تا از این طریق بر کیفیت دستاوردها و محصولات علمی - پژوهشی پایان نامه ها
و رساله ها و پروژه های پژوهشی بیفزاید و تولید و مصرف دانش را وارد چرخه سالمی نماید.
پژوهشکار سامانه ای است برای کمک به توانمندسازی پژوهشگران و دست اندرکاران پژوهش تا بتوانند با آموزش،
یادگیری و ترویج درست پژوهی به ارتقای کیفیت پژوهش ها کمک کنند.

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۵ )