کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان داخل

تعداد بازدید:۷۱۱۰۷
کد۴۳
عنوان خدمت/وظیفهکمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان داخل
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهسازمان امور دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازم پرونده ارسال شده توسط دانشگاه به کمیسیون مرکزی – مدارک ثبت درخواست در سامانه و کد پیگیری و ارائه مدارک و مستندات خاص بودن‌ مورد.
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://portal.saorg.ir
هزینه۲۳۰۰۰۰ ریال(کمیسیون استانی) شماره حساب بانکی ۲۱۷۲۰۱۹۰۰۶۰۰۲ ۱۱۵۰۰۰ ریال (کمیسیون مرکزی) شماره حساب بانکی ۲۱۷۲۰۱۹۰۰۶۰۰۲
معرفی خدمت گیرند(گان)کلیه دانشجویان ‌
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۸۶۲ )