صدور مجوز آزمایشگاه های ملی مرکزی

تعداد بازدید:۳۷۰۸
شناسه۲۵۰
عنوان خدمت/وظیفهصدور مجوز آزمایشگاه های ملی مرکزی
دسته بندیخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها - مخترعین و صاحبان ایده - کسب و کار
ار‌ائه دهندهدفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمدر حال بررسی می باشد
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://shaa.msrt.ir
شماره تماس82233588
هزینه۰
محل برگزاریدفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

صدور مجوز آزمایشگاه های ملی مرکزی به منظور ایجاد آزمایشگاهی ملی برای طرح های بین المللی

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۴ )