برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارگزاران هسته های گزینش

تعداد بازدید:۱۷۹۷
شناسه۲۳۳
عنوان خدمت/وظیفهبرگزاری دوره های آموزشی ویژه کارگزاران هسته های گزینش
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهدبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکنان
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://cscs.msrt.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)- گزینشگران (شامل محققین، مصاحبه گران، کارمندان، رابطین، مدیران، و اعضای هسته های گزینش کارکنان)
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

برگزاری دوره های تخصصی مربوط به گزینش ویژه محققین، مصاحبه گران، کارمندان، رابطین، مدیران و اعضای هسته های گزینش

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۹ )