پذیرش دانشجویان قهرمان ورزشی

تعداد بازدید:۴۳۷۲
شناسه۲۲۱
عنوان خدمت/وظیفهپذیرش دانشجویان قهرمان ورزشی
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهسازمان امور دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازم۱. اصل وتصویربرابر اصل حکم قهرمانی با تایید فدارسیون وارگان ذیربط ۲. اصل وتصویر برابر اصل مدارک فارغ التحصیلی مقاطع تحصیلی قبلی تا مقطع دیپلم ۳. نامه دفترامورمشترک فدراسیونها مبنی برتایید حکم قهرمانی توضیح :مرجع معرفی متقاضیان مربوط به رویدادهای دانشجویی ودانش آموزی ، به ترتیب فدراسیون ورزش های دانشجویی ومعاونت تندرستی وتربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش می باشند ۴. ارائه نامه تعهد از فدراسیون ذیربط ۵. تکمیل فرم مربوط به سازمان سنجش وتایید توسط ارگان ذیربط ۶. تصویر شناسنامه و کارت ملی ۷. مدارک دال بر وضعیت نظام وظیفه ۸. شش قطعه عکس اداری ۳*۴ ۹. واریز مبلغ ۲۵۰۰۰۰ریال به شماره حساب ۲۱۷۲۱۱۹۰۰۱۰۰۳ بانک ملی به نام خزانه کل جهت ارائه سازمان سنجش وآموزش کشور (پس از موافقت کمیسیون قهرمانی)
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://portal.saorg.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)قهرمانان ورزشی دارای شرایط ورود به دانشگاه
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

قوانین و مقررات بالادستی:

مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی

آیین نامه پذیرش قهرمانان ورزشی

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۸ )