صدور تاییدیه بودجه تفصیلی دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

تعداد بازدید:۲۰۲
شناسه۲۱۸
عنوان خدمت/وظیفهصدور تاییدیه بودجه تفصیلی دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهدفتر برنامه بودجه تشکیلات
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمفرم های بودجه تفصیلی
آدرس وب سایتhttps://budget2.msrt.ir
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

بررسی و تایید بودجه تفصیلی دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱ )