صدور تاییدیه بودجه تفصیلی دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

تعداد بازدید:۲۱۸۰
کد۲۱۸
عنوان خدمت/وظیفهصدور تاییدیه بودجه تفصیلی دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهدفتر برنامه،بودجه و تحول اداری
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمفرم های بودجه تفصیلی
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://budget2.msrt.ir
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

بررسی و تایید بودجه تفصیلی دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱ )