توزیع اعتبارات متمرکز و متفرقه دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

تعداد بازدید:۲۶۰
شناسه۲۱۷
عنوان خدمت/وظیفهتوزیع اعتبارات متمرکز و متفرقه دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهدفتر برنامه بودجه تشکیلات
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمارائه مدارک از دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

توزیع اعتبارات متمرکز و متفرقه دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۲ )