تشکیل پرونده بازنشستگی بازنشستگان دانشگاهها

تعداد بازدید:۳۲۳۸
کد۲۱۶
عنوان خدمت/وظیفهتشکیل پرونده بازنشستگی بازنشستگان دانشگاهها
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهدفتر برنامه،بودجه و تحول اداری
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمارائه احکام و مدارک بازنشستگی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://baztest.msrt.ir
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

محاسبه پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۲۰ )