صدور احکام اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیاتهای امنای دانشگاهها ..

تعداد بازدید:۸۹۳۷
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۰۰۳۲۳۴۳۱۰۱
کد۱۹۳
عنوان خدمت/وظیفهصدور احکام اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیاتهای امنای دانشگاهها ..
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه
نوع خدمتG2G
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمتالکترونیکی
مرحله دوم - درخواست خدمتالکترونیکی
مرحله سوم - تولید خدمتالکترونیکی-غیر الکترونیکی
مرحله چهارم - ارائه خدمتالکترونیکی-غیر الکترونیکی
مدارک لازمصورتجلسه هیات امنا در خصوص تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی – درخواست دبیر هیات امنا
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://erp.msrt.ir/
شماره تماس82234170-82234171
معرفی خدمت گیرند(گان)دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

صدور احکام اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات¬های امنای دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۴۰۰
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۴ )