تعداد بازدید:۲۶۰۷

تایید مدارک جهت ترجمه سامانه خدمات آموزشی تعداد بازدید:۲۶۰۷

عنوان خدمت/وظیفهتایید مدارک جهت ترجمه سامانه خدمات آموزشی
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهسازمان امور دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازممدارک تحصیلی، مدارک شناسایی
آدرس وب سایتwww.portal.saorg.ir
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

تایید مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان جهت ترجمه

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷