خدمات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۷ مورد.
عنواندسته بندیار‌ائه دهنده
اخذ ویزا برای پذیرش مهمانان خارجی برای ستاد و صفخدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
کمک جهت بازسازی و ارتقاء سراهای دانشجوییخدمات دانشگاه هاصندوق رفاه دانشجویان
ثبت درخواست حمایت از نخبگان خارج از کشورخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
ارایه تسهیلات کارگاه مهارت محور و تولیدیکسب و کارصندوق رفاه دانشجویان
تخصیص ارز برای شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس های علمیخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
توزیع یارانه غذا برای دانشگاه ها و موسسه های غیر دولتیخدمات دانشگاه هاصندوق رفاه دانشجویان
صدور مجوز برگزاری کنفرانس های بین المللی در داخل کشورخدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
ارایه تسهیلات برای حمایت از طرح های کارآفرینی دانشجوییکسب و کارصندوق رفاه دانشجویان
تایید انحلال دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشیخدمات دانشگاه هامعاونت آموزشی
صدور مجوز ارتقاء دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشیخدمات دانشگاه هامعاونت آموزشی
مصوبه ادغام، ارتقاء و انحلال موسسات و مراکز آموزش عالی خدمات دانشگاه هامعاونت آموزشی
درخواست مجوز رشته محلخدمات دانشگاه هادفتر گسترش آموزش عالی
سطح بندی و رتبه بندی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خدمات دانشگاه هامعاونت آموزشی
فرایند بازنگری برنامه های درسی خدمات دانشگاه هادفتر برنامه ریزی آموزش عالی
تدوین برنامه های درسی خدمات دانشگاه هادفتر برنامه ریزی آموزش عالی
فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری داخل خدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری خارجخدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
گواهی اشتغال به تحصیل به نظام وظیفه خدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
صدور معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور خدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
تسویه و تمدید فرصت تحقیقاتی داخلخدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان