راهبرد مشارکت

تعداد بازدید:۳۷۷۷۷

مصوب چهاردهمین جلسه کارگروه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم مورخ ۹۷/۱۰/۸

در راستای اجرای ماده ۹ تصویب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۹۵/۱۲/۲۸ شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری با عنوان " حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرایندهای اداری" مقرر شد حسب تصمیم کارگروه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی، برخی از طرح ها و لوایح یا دستورالعمل های اداری مرتبط با حقوق افراد پس از تایید پیش نویس و قبل از تصمیم نهایی، از طریق درگاه الکترونیکی دستیار ویژه وزیر در امور حقوق شهروندی در پورتال وزارت عتف، طی مدت دو هفته در اختیار عموم جهت اظهارنظر قرار گیرد و پس از دریافت انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و ابلاغ آن اقدام گردد.

ورود به صفحه راهبرد مشارکت جهت اظهارنظر