چهارمین نشست مشترک کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی کشور دردانشگاه تبریز به کارخود پایان داد

۲۱ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۶:۱۵ کد : ۸۷۳۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۵۰
چهارمین نشست مشترک کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی کشور و کمیسیون های تخصصی، با صدور قطعنامه 9 ماده ای دردانشگاه تبریز به کارخود پایان داد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترمحمدرضا پورمحمدی رئیس د...
چهارمین نشست مشترک کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی کشور و کمیسیون های تخصصی، با صدور قطعنامه 9 ماده ای دردانشگاه تبریز به کارخود پایان داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترمحمدرضا پورمحمدی رئیس دانشگاه تبریز درمراسم اختتامیه این نشست با تاکید براینکه تکنولوژی و دانش بشری هر لحظه درحال تغییر و تحول است، گفت: در دنیایی که امروز ما انسان ها برای خود ساخته ایم، تحول، نوآوری و تغییر درتولید علم و فناوری بیش از سایر زمینه های زندگی به چشم می خورد.
وی افزود: برهمین اساس هر روز 400 عنوان کتاب و یک میلیون صفحه اطلاعات الکترونیکی بر دانش بشری افزوده می شود.
دکترپورمحمدی با اشاره به اینکه این مسائل موجب ایجاد تغییر در ساختارها و بوجود آمدن رشته های بین رشته ای شده است، گفت: دانشمندان، محققان و اساتید کشور در صورتی در کارهای خویش به موفقیت خواهند رسید که به دانش روز مجهز باشند.
دکترمحمدرضا حافظ ‌نیا رئیس کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیای کشور نیز دراین آیین با اشاره به اینکه دراین نشست به جمع بندی های خوبی برای ارتقای همه جانبه علوم جغرافیا با توجه به دیدگاه و نظرات اساتید این رشته دست یافته ایم، گفت: مصوبات نشست، اولویت اصلی برنامه ریزی های ما درکمیته برنامه ریزی علوم جغرافیا خواهد بود و دراین زمینه نیز تلاش خواهیم کرد با اعمال بازنگری های انجام شده در دروس برخی از رشته های این علم، روند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد.
وی درادامه با اشاره به چالش های طرح تجمیع علوم جغرافیا نیز افزود: سقوط دانشکده های علوم جغرافیای کشور، تهدید اشتغال فارغ التحصیلان این رشته و موجودیت و فلسفه ماهوی ازجمله بحران های این طرح است.
دکترحافظ ‌نیا گفت: توسعه و پیشرفتی که درسال های اخیر علوم جغرافیا با تلاش شما جغرافیدان ها و اساتید این رشته کسب کرده، با اجرای طرح تجمیع در یک رشته کلی، به نوعی از دست خواهد رفت.
درادامه این مراسم دکترعباس احمدی دبیرکمیته برنامه ریزی نیز به ارائه گزارش نتایج کمیسیون های دوازده گانه و قرائت مصوبات آنها پرداخت.
وی با تاکید بر اینکه این نشست به میزبانی عالی دانشگاه تبریز برگزارشد، افزود: چهارمین نشست مشترک کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی کشور و کمیسیون های تخصصی، با شرکت نزدیک به 200 نفر از اعضای کمیسیون های تخصصی، از سراسر ایران و با حضور نمایندگان تمامی دانشگاه های کشور اعم از دانشگاه های دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتفاعی و نمایندگان بعضی از سازمان های مرتبط با دانش جغرافیا برگزارشد.
دکتراحمدی گفت: جمع بندی همه کمیته های برنامه ریزی براین اساس بود که پیوستگی سرزمین و پیشرفت و آبادانی کشور دغدغه همه اساتید رشته جغرافیا بوده و درهمین راستا هم بر همدلی و وحدت اساتید این علوم تاکید داشته اند.
براساس این گزارش چهارمین نشست مشترک کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی کشور و کمیسیون های تخصصی با صدور قطعنامه با قرائت دکترمحمدحسین رامشت رییس کمیسیون ژئومورفولوژی به کار خود پایان داد.
بدین سان قطعنامه سالانه نشست کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیای در تبریز بر موارد ذیل تاکید داشت. طرح ادغام و تجمیع رشته های کارشناسی علوم جغرافیایی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرارگرفت و اکثر اعضای شرکت کننده با تقلیل 11 رشته کارشناسی علوم جغرافیا به 6 رشته موافقت به عمل آوردند.
همچنین کمیته های تخصصی باتوجه به سیاست وزارت علوم در بازنگری دروس دوره های علوم و رشته ها، برنامه کاری فشرده ای را تدارک نمود تا درفرصت مقرر، همه رشته ها درتمامی مقاطع علوم جغرافیایی بازبینی و بازنگری گردد و حمایت همه جانبه خود را در گسترش سیاست کیفی گرایی وزارت علوم اعلام شود.
اعضا به دنبال سیاست جدید وزارت علوم درمورد گسترش کیفی رشته ها مصرانه براین موضوع تاکید داشته که وزارت علوم بر پذیرش دانشجو در تمامی رشته های دولتی، پیام نور نظارت دقیق داشته و بر اساس ضوابط تعریف شده ظرفیت ها و راه اندازی رشته ها صورت گیرد.
باتوجه به توانمندی های نظری و مهارت های حرفه ای دانش آموختگان علوم جغرافیایی در حوزه آمایش سرزمین، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مسائل زیست محیطی و آب، برنامه ریزی شهری و روستایی، گردشگری، حکمرانی ملی و محلی، ژئوپلیتیک، فرهنگی و سلامت اعضای کمیسیون ها متفقا استفاده بیشتر سازمان ها از فارغ التحصیلان رشته های علوم جغرافیایی تاکید و تعریف جایگاهی خاص در نحوه استخدام و بهره گیری از دانش آنها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را خواستار شدند.
در بخش دیگر این قطعنامه اضافه شده اعضای کمیسیون جغرافیای پزشکی با توجه به لزوم همکاری دانشگاه های علوم پزشکی در این رشته درخواست تدوین تفاهم نامه ای بین وزارت علوم و علوم پزشکی داشته و لذا حل موضوع همکاری دانشگاه های علوم پزشکی در سطح وزارت خانه را خواستار شدند.
همچنین کمیته های تخصصی مشارکت و مشاوره علمی جغرافیادانان در ایجاد پایداری امنیت و صلح در ابعاد ملی، مرزی و منطقه ای در برنامه های آمایش سرزمین را خواستار و آمادگی خود را برای مشارکت در ابعاد فوق برنامه ششم اعلام کردند.
اعضا ضمن تشکر از رئیس دانشگاه تبریز دربرگزاری نشست سال 94 با توجه به سابقه دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز درسطح ملی و منطقه ای خواستار حمایت همه جانبه مدیریت دانشگاه ها از دانشکده های علوم جغرافیایی تاسیس شده در دانشگاه ها شده و بر این نکته تاکید داشتند که تدوین و اجرای برنامه ششم توسعه ایران با نگرش آمایش فرهنگی و سرزمین و مشارکت همه جانبه جغرافیدانان ایران امکان پذیر است و لذا کمیته های تخصصی رشته های مختلف علوم جغرافیایی آمادگی خود را برای مشارکت در برنامه ششم توسعه ایران و برپایی تمدن نوین اسلامی رسما اعلام می دارند.
همچنین این قطعنامه با توجه به تقارن تاریخ برگزاری نشست سالانه با روز دحوالارض(25 ذی القعده روزی که بر اساس آیه 30 سوره نازعات خداوند با نظر به کره زمین به جهان خاکی حیات بخشیده) اعضا پیشنهاد کردند این روز به نام روز جغرافیا درایران نامگذاری شود و درادامه برای اجرای مفاد بند 4، 5 و 8 مقررشد کمیته جغرافیایی وزارت علوم تمهیدات لازم را از مجاری قانونی به عمل آورند.
همین گزارش حاکیست درپایان این نشست از 12 اساتید جغرافیا و مسئولان کمیته های تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، آب و هواشناسی و هیدرولوژی، جغرافیا و گردشگری، جغرافیای پزشکی، جغرافیای نظامی، جغرافیای فرهنگی، جغرافیای سیاسی، جغرافیای زیستی و محیط زیست، آمایش و برنامه ریزی منطقه ای، جغرافیا و مخاطرات محیطی، ژئومورفولوژی، هیدروژئومورفولوژی، سنجش از دور و GIS تقدیر به عمل آمد.