چاپ مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه شاهرود درمجله Trends in Plant Sciences

۱۲ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۲:۲۲ کد : ۸۶۷۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۷۱
دکتر حمیدرضا اصغری از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی  دانشگاه شاهرود با همکاری دکتر تیمونی کاواگنارو از دانشگاه آدلاید استرالیا، دکتر فرانز بِندر از موسسه علوم پایداری دانشگاه زوریخ سوئیس...
دکتر حمیدرضا اصغری از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی  دانشگاه شاهرود با همکاری دکتر تیمونی کاواگنارو از دانشگاه آدلاید استرالیا، دکتر فرانز بِندر از موسسه علوم پایداری دانشگاه زوریخ سوئیس و دکتر مارسِلو هیدن از انستیتو زیست شناسی دانشگاه  اوتریخ هلند موفق به چاپ مقاله با عنوان:
“The role of arbuscular mycorrhizas in reducing soil nutrient loss”
در مجله Trends in Plant Sciences با ضریب تاثیر  13.479 شد و این مجله دارای Hindex برابر 163 بوده و در انگلستان چاپ می شود.