ثبت تحقیقات صورت گرفته درباره مسیرهای بیوسنتز ترکیبات دارویی در گیاه ریحان توسط عضو هیئت علمی دانشگاه جهرم

۲۷ مهر ۱۳۹۵ | ۱۲:۵۷ کد : ۸۳۷۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۱۸۰
عضو هیئت علمی دانشگاه جهرم تحقیقات خود را در مورد مسیرهای بیوسنتز ترکیبات دارویی در گیاه ریحان به ثبت رساند.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر فاطمه خاکدان عضو هیئت علمی دانشگاه جهرم در زمینه تحقی...
ثبت تحقیقات صورت گرفته درباره مسیرهای بیوسنتز ترکیبات دارویی در گیاه ریحان توسط عضو هیئت علمی دانشگاه جهرم
عضو هیئت علمی دانشگاه جهرم تحقیقات خود را در مورد مسیرهای بیوسنتز ترکیبات دارویی در گیاه ریحان به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر فاطمه خاکدان عضو هیئت علمی دانشگاه جهرم در زمینه تحقیقات درباره مطالعه ترکیبات دارویی گیاهی با دیدگاه بیولوژی ملکولی گفت: به دلیل اینکه مطالعات بسیار کم و محدودی در جهان درباره ژن¬های شاخص در مسیرهای متابولیکی ترپنوئیدی و فنیل پروپانوئیدی در گیاه دارویی و معطر ریحان انجام شده است در بخشی از رساله دکتری خود مسیرهای متابولیکی این ترکیبات باارزش را مد نظر قرار دادم.
دکترخاکدان فارغ التحصیل دکتری بیوتکنولوژی گیاهی از دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه بیان کرد: برای بررسی دقیق مسیرهای بیوسنتزی این ترکیبات در شروع مطالعه از مهم ترین تکنیک¬های بیولوژی ملکولی (RACE-PCR و (Genome walking برای جداسازی ژن¬ها و پروموتر استفاده کردیم.
وی در ادامه افزود:  امروزه کیت¬های آماده از روش¬های مذکور با هزینه گزاف در دسترس محققان در سرتاسر دنیا در آزمایشگاه¬های تحقیقاتی قرار می¬گیرد اما ما با استفاده از بررسی¬های دقیق بیوانفورماتیک و بدون در دسترس داشتن این کیت¬ها طراحی این روش¬ها را انجام دادیم و جداسازی ژن¬ها و پروموترها با موفقیت انجام شد.
وی درباره نقش این ژن¬¬ها و پروموتر گفت:  ژن HDR کنترل¬کننده سطح متابولیت¬های تنظیمی در سلول¬ها می¬باشد و در پاسخ دقیق در برابر تنش¬های محیطی موثر است. با توجه به نقش شاخص این ژن در مسیرهای ترپنوئیدی، امروزه محققین از مهندسی میکروارگانیسم¬ها در تولید سلول¬های نوترکیب برای دستکاری این ژن برای تولید ایزوپرونوئیدها در شرایط تنش محیطی استفاده می¬کنند.


( ۱ )