در پژوهش مشترک محققان دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشگران استرالیایی:

تحلیل جهانی، منطقه ای و ملی ارتباط دمای نامطلوب محیط با مرگ و میر از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ طی یک مدل سازی بررسی شد

۰۵ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۶ کد : ۶۳۰۶۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۲۱۷
در پژوهش مشترک دکتر علیرضا انتظاری عضو هیات علمی گروه آب و هواشناسی و ژئومرفولوژی و دکتر فاطمه میوانه محقق پسادکتری این دانشگاه با پژوهشگران استرالیایی تحلیل جهانی و منطقه ای و ملی مرتبط به دمای نامطلوب محیط با مرگ و میر از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ طی یک مدل سازی بررسی شد.
تحلیل جهانی، منطقه ای و ملی ارتباط دمای نامطلوب محیط با مرگ و میر از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ طی یک مدل سازی بررسی شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه حکیم سبزواری، برای مدل سازی، داده های سری زمانی مربوط به مرگ و میر (۱۳۰ میلیون مرگ و میر در سراسر جهان) و دمای محیط از ۷۵۰ مکان در ۴۳ کشور و پنج متا پیش بینی در یک شبکه‌بندی جمع آوری و از طریق استراتژی تجزیه و تحلیل سه مرحله ای ارتباط درجه حرارت و مرگ و میر برای هر مکان با استفاده از رگرسیون سری زمانی اجرا و یک مدل رگرسیون چند متغیره بین برآوردهای خاص مکان و پیش بینی های مرگ و میر طراحی شد. شبکه بندی‌ها بر اساس تقسیمات منطقه ای سازمان ملل مد نظر قرار داده شده است. حدود ۵ میلیون از مرگ و میرها در سراسر جهان (۵۲/۸% مرتبط با دماهای نامطلوب حداقل و ۹۱/۰% مرتبط با دماهای نامطلوب حداکثر) در نتیجه درجه حرارت های نامطلوب رخ داده است.
نتایج همچنین گویای این واقعیت است که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۷۴ مرگ و میر ناشی از اقلیم وجود داشته که از حیث پراکنش جغرافیایی متفاوت بوده است. حدود ۴۹% از این مرگ و میرها متعلق به آسیا بوده است. در اروپای شرقی بیشترین میزان مرگ و میر بیش از حد مربوط به گرما و در جنوب صحرای آفریقا بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از سرما بیشتر است.
از سال ۲۰۰۰-۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶-۲۰۱۹، نسبت جهانی مرگ و میر ناشی از سرما با ۵۱/۰- درصد تغییر کرده و نسبت مرگ و میر جهانی ناشی از گرما ۲۱/۰% افزایش یافته است که منجر به کاهش خالص نسبت کلی مرگ و میر می شود. بیشترین کاهش در میزان کلی مرگ و میر در جنوب شرقی آسیا رخ داده است.
همچنین نتایج حاصل از این پژوهش بین المللی در مقاله ای با عنوان:
Global, regional, and national burden of mortality associated with non-optimal ambient temperatures from 2000 to 2019: a three-stage modelling study
در نشریه The Lancet Planetary Health از مجموعه نشریات The Lancet(IF: 79.321) که دارای ضریب تاثیر ۱۷۳/۱۹ و در ردیف مجلات Q1 است، به چاپ رسید.
گفتنی است لینک این مقاله از طریق آدرس اینترنتی
https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00081-4
قابل دسترسی می باشد.
ل.س ۴۲/ س. ر ۶۲

کلید واژه ها: دانشگاه حکیم سبزواری