انتخاب اساتید دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان اعضای اصلی شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران

۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۷ کد : ۶۲۴۳۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۵۲
مطابق نتیجه نهایی انتخابات شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران (دوره مهر ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳)، دکتر فائزه توتونیان، دکتر محمد صال مصلحیان و دکتر مجید میرزاوزیری اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان اعضای اصلی شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران انتخاب شدند.
انتخاب اساتید دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان اعضای اصلی شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن ریاضی ایران در فروردین ۱۳۴۹، همزمان با برگزاری دومین کنفرانس ریاضی کشور در دانشگاه صنعتی شریف به منظور گسترش و ارتقای دانش و فرهنگ ریاضی و بهبود آموزش و پژوهش در دوره های مختلف علوم ریاضی تشکیل شد.

در فروردین‌ماه سال‌ ۱۳۴۹ اولین کنفر‌انس‌ ریاضی‌ ‌ایر‌ان‌ با شرکت‌ حدود صد نفر ‌از ‌ا‌عضا‌ی‌ هیاتها‌ی‌ ‌علمی‌ ریاضی‌ د‌انشگا‌هها و موسسات‌ ‌آموزش‌ ‌عالی‌ و دبیر‌ان‌ سرشناس‌ ریاضی‌، در د‌انشگاه‌ شیر‌از برگز‌ار شد. در ‌این‌ گرد‌همایی‌ پیشنهاد تاسیس ‌انجمن‌ ریاضی‌ ‌ایر‌ان‌ به‌ ‌اتفاق‌ ‌آر‌اء مورد تایید قر‌ار گرفت‌.

‌استقبال ریاضید‌انان‌ کشور از تاسیس‌ انجمن‌ چنان‌ بود که‌ در مدت‌ کوتا‌هی‌ ‌اکثریت‌ قریب‌ به‌ ‌اتفاق‌ ‌ا‌عضا‌ی‌ ‌هیات علمی‌ ریاضی‌ د‌انشگا‌هها و موسسات‌ ‌آموزش‌ ‌عالی‌ کشور به‌ ‌عضویت‌ ‌انجمن‌ در‌آمدند. بعد ‌از ‌آن‌ ‌انجمن‌ تو‌انسته‌ ‌است‌ با گسترش‌ د‌امنه‌ فعالیتها‌ی‌ خود و در جهت‌ نیل‌ به‌ ‌ا‌هد‌اف‌ تعیین‌ شده‌ قدمهایی‌ برد‌ارد.

س.ر ۶۲/ ر.ب ۴۵

‌‌‌‌‌‌‌


( ۳ )