عنوان مقاله: پاسخ آنتی بادی علیه ۲-SARS-CoV در بیمارانی که قبلاً به عفونت طبیعی مبتلا شده اند SARS-CoV-۲ Antibody Response in Persons with Past Natural Infection

۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۹:۳۴ کد : ۶۱۳۰۷ ستاد سلامت
تعداد بازدید:۵۴۱
کسانی که قبلا به صورت طبیعی مبتلا شده اند پاسخ آنتی بادی خنثی کننده قویتری به تزریق واکسن نشان می دهند
عنوان مقاله: پاسخ آنتی بادی علیه ۲-SARS-CoV در بیمارانی که قبلاً به عفونت طبیعی مبتلا شده اند SARS-CoV-۲ Antibody Response in Persons with Past Natural Infection

بعد از دریافت یک دوز از واکسن، پاسخ ایمنی هومورال علیه 2-SARS-CoV در افراد باسابقه عفونت طبیعی، بالاتر و قوی‌تر از پاسخ در افرادی است که سابقه عفونت ندارند و هر دو دوز واکسن را دریافت کرده‌اند. مطالعات کمی نشان داده‌اند کسانی که قبلاً عفونت طبیعی با 2-SARS-CoV را تجربه کرده‌اند، پس از تزریق واکسن پاسخ آنتی بادی بهتری نسبت به کسانی که عفونت نداشته‌اند، نشان می‌دهند. در یک مطالعه کوهورت مشاهده‌ای با ۱۰۰ کارمند سیستم بهداشتی شامل ۳۸ نفر مرد و ۲۲ زن) باسابقه ابتلای طبیعی به 2-SARS-CoV (با میانگین فاصله ۱۱۱ روزه بین ابتلای به عفونت و واکسیناسیون) و میانگین سنی ۳۰/۱ سال و ۲۲ شرکت کننده (۲۰ مرد و ۳۲ زن) که قبلاً سابقه آلودگی طبیعی نداشتند، با میانگین سنی ۴۴/۲ سال این فرضیه موردبررسی قرار گرفت. هر دو گروه واکسن شرکت فایزر را دریافت کردند. نمونه سرم از افرادی که قبلاً سابقه ابتلاء داشتند، ۱۰ روز بعد از دریافت دوز اول واکسن و برای گروه دوم ۱۰ روز بعد از دریافت دوز دوم واکسن جمع آوری گردید و برای اندازه گیری میزان تیتر IgG موردبررسی قرار گرفتند. هیچ تفاوت معنی داری بین میزان تیتر آنتی بادی در دو گروه مشاهده نگردید. همچنین آنتی بادی IgG فقط در یکی از افرادی که قبلاً هم عفونت طبیعی داشته است، شناسایی نگردید، که در عفونت طبیعی هم این فرد پاسخ آنتی بادی نشان نداده بود. نمونه‌های سرم این افراد از جهت حضور آنتی بادی اختصاصی خنثی کننده ضد ویروس نیز موردبررسی قرار گرفتند. تفاوت معناداری در سطح آنتی بادی خنثی کننده بین دو گروه قابل مشاهده بود. اگرچه این یافته‌ها نشان می‌دهد که دوز تقویت کننده واکسن زمانی که بیش از ۳ ماه بعد از عفونت طبیعی تزریق شود، بسیار مؤثرتر خواهد بود بااینحال با توجه به تعداد کم شرکت کنندگان در این مطالعه نمی‌توان نتیجه گیری قطعی در این زمینه داشت. یکی از یافته‌های بسیار جالب این مطالعه این بود که پس از تزریق واکسن تیتر آنتی بادی خنثی کننده در افرادی که قبلاً سابقه عفونت را نداشتند حتی پس از دریافت دوز دوم به شکل معناداری پایین بود، در مقابل کسانی که قبلاً سابقه ابتلاء داشتند، فقط با تزریق دوز اول واکسن تیتر آنتی بادی به شکل قابل توجهی بالا بود.

(مهمترین یافته‌ها و نتیجه گیری):

نتیجه گیری در صورت تأیید نتایج این مطالعه در مطالعات با حجم نمونه بیشتر، می‌توان برای افرادی که به عفونت طبیعی دچار شده‌اند، به تزریق دوز اول واکسن اکتفا کرده و به این طریق دوزهای واکسن بیشتر برای اقشار آسیب پذیرتر مورداستفاده قرار گیرند.

این مطالعه منتج از مجله NEW England Journal of Medicine(April 14'۲۰۲۱)