در پژوهش مشترک محققان دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاه مرداک استرالیا صورت پذیرفت؛

معرفی روش جدید برای افزایش عملکرد بازیکنان فوتبال

۱۷ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۵۸ کد : ۵۸۰۱۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۹۶
در پژوهش محققان دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری و محقق دانشگاه مرداک استرالیا که در ژورنال معتبر Journal of Strength and Conditioning Research منتشر شده است، روش جدید تمرینی برای افزایش عملکرد بازیکنان فوتبال معرفی شد.
معرفی روش جدید برای افزایش عملکرد بازیکنان فوتبال

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل ازدانشگاه حکیم سبزواری، این پژوهش توسط مجتبی کیانی گل، دانشجوی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری و راهنمایی دکتر سید علیرضا حسینی کاخک و مشاوره دکتر امیرحسین حقیقی و با همکاری محقق برجسته دانشگاه مرداک استرالیا صورت گرفت.
نتایج حاصل از این پژوهش در مقاله ای با عنوان Performing Soccer-Specific Training With Blood Flow Restriction Enhances Physical Capacities in Youth Soccer Players
که مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش T مجتبی کیانی گل است در ژورنال معتبر Journal of Strength and Conditioning Research در ژولای ۲۰۲۰ به چاپ رسید.
در انجام این پروژه و نگارش مقاله، Dr Brendan Scottمحقق برجسته دانشگاه مرداک استرالیا که دارای تالیفات و مقالات متعددی در زمینه علم تمری می‌باشد نیز مشارکت داشته است. همچنین تجزیه و تحلیل آماری داده ها توسط دکتر مهدی جباری نوقابی عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه فردوسی انجام شده است.
س.س ۵۱/ ل.م ۵۴


( ۴ )