از سوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران اعلام شد:

علوم انسانی؛ پیشتاز ثبت پایان‌نامه در سال تحصیلی گذشته

۲۹ مهر ۱۳۹۹ | ۱۳:۳۰ کد : ۵۷۷۰۲ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۹۴۹
گروه علوم انسانی، برپایه گزارش عملکرد تبصرة نُه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ پیشتاز ثبت پارسا (پایان‌نامه و رساله) بود.
علوم انسانی؛ پیشتاز ثبت پایان‌نامه در سال تحصیلی گذشته

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، ۴۳۶ دانشگاه‌، پژوهشگاه‌، و مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹، عضو سامانه ملی ثیت پارسا و پیشنهاده هستند.

بر پایة تبصرة نُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی» مصوبِ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامة اجرایی این قانون، مصوبِ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران؛ همة دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های (پارسا) دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های خود را ثبت کنند. این گزارش عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ در ثبت پیشنهاده‌ها، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌ها نشان می‌دهد.

ثبت پارسا و پیشنهاده در سامانة «ثبت» در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR و رایگان انجام می‌شود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، داده‌ها و تمام‌متن آن‌ها را درون‌دهی و شناسة ره‌گیری دریافت می‌کنند. پارسا نیز پس از درون‌دهی داده‌ها و بارگذاری فایل تمام‌متن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه می‌شود. با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت به پایان می‌رسد.

در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹، روی هم ۴۳۶ مؤسسه، نزدیک به ۵۶ هزار پارسا (۴۹ هزار پایان‌نامه و نزدیک به هفت هزار رساله) و ۳۶۰ مؤسسه، بیش از ۴۰ هزار پیشنهاده (۳۶ هزار پایان‌نامه و چهار هزار رساله) در سامانه ثبت کرده‌اند. گزیدۀ عملکرد ثبت پارسا و پیشنهاده در جدول زیر دیده می‌شود.

گزیدۀ عملکرد سامانۀ ملی ثبت پارسا و پیشنهاده در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹

عملکرد ثبت پارسا

شمار

عملکرد ثبت پیشنهاده

شمار

مؤسسه‌های عضو سامانة ثبت برای ثبت پارسا

۴۳۶

مؤسسه‌های عضو سامانة ثبت برای ثبت پیشنهاده

۳۶۰

ثبت پارسا

۵۵.۷۷۵

ثبت پیشنهاده

۴۰.۰۲۲

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایة وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

عملکرد مؤسسه‌ها در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایة وابستگی سازمانی آن‌ها در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹

وابستگی سازمانی

شمار

دانش‌آموختگان

تحصیلات تکمیلی *

ثبت پارسا

ثبت پیشنهاده

شمار

مؤسسه‌ها

شمار

ثبت

شمار

مؤسسه‌ها

شمار

ثبت

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

۳۹.۷۳۳

۱۱۱

۲۹.۷۴۳

۹۱

۲۴.۸۴۶

دانشگاه پیام نور

۱۰.۸۵۸

۲۵

۳.۹۲۰

۲۰

۱.۲۷۵

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

۷۴

۲

۱۱

۱

۱

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

۰

۰

۰

۰

۰

دانشگاه فرهنگیان

۲۹

۸

۷۸

۶

۴۶

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش‌پزشکی

۱۳.۳۵۱

۳

۴۱۳

۱

۲۳۲

سایر دستگاه‌های اجرایی

۱.۹۳۹

۱۵

۱.۰۴۲

۱۱

۳۹۹

مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

۸.۰۲۳

۲۱۵

۱۳.۵۹۳

۱۹۴

۱۰.۱۷۰

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۰۲.۱۶۰

۵۷

۶.۹۷۵

۳۶

۳.۰۵۳

حوزه‌های علمیه

-

۰

۰

۰

۰

همه

۱۷۶.۱۶۷

۴۳۶

۵۵.۷۷۵

۳۶۰

۴۰.۰۲۲

* شمار دانش‌آموختگان بر پایة آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۱۳۹۶- ۱۳۹۷ از مؤسسة پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

همچنین گروه آموزشی علوم انسانی با نزدیک به ۲۷ هزار پارسا و بیش از ۱۷ هزار پیشنهاده، بیشترین شمار ثبت را در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹، به خود اختصاص داده است. پس از آن به ترتیب گروه آموزشی فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، هنر، علوم پزشکی و دامپزشکی قرار دارند.

گفتنی است ریز گزارش ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌‌ها در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ به زودی در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس قرار می‌گیرد.

ل.م ۵۴/ ‌‌‌‌‌‌‌ع. ع۵۷