وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باز هم طلایه‌دار همانندجویی و ثبت پارسا شد

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۵:۴۶ کد : ۵۴۹۱۹ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۲۰۶۶
بر پایه گزارش عملکرد تبصره نُه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در شش‌ماهه دوم سال۱۳۹۸، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری باز هم طلایه‌دار همانندجویی و ثبت پارسا شد.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باز هم طلایه‌دار همانندجویی و ثبت پارسا شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، ۵۵۴ دانشگاه‌، پژوهشگاه‌، و مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۸، عضو سامانه همانندجو هستند.

بر پایه تبصره نُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی این قانون، مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران؛ همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های (پارسا) دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداکهمانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های خود را ثبت کنند. این گزارش عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۸ در همانندجویی و ثبت پیشنهاده‌ها، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌ها نشان می‌دهد.

همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در سامانه «همانندجو» با پشتوانه روزافزونِ تمام‌متن بیش از ۳۰۰ هزار پارسا و بیش از ۲۴۰ هزار مقاله در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. سامانه «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۸، پیرامون ۳۰ هزار استاد، و نزدیک به ۸۴ هزار دانشجوی عضو سامانه همانندجو از ۵۵۴ مؤسسه، نزدیک ۸۰ هزار درخواست همانندجویی داشته‌اند. گزیده عملکرد همانندجویی در جدول زیر دیده می‌شود.

 

گزیده عملکرد همانندجویی پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، پیشنهاده‌ها، و مقاله‌ها در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۸

عملکرد همانندجویی

شمار

مؤسسه‌های عضو سامانه همانندجو

۵۵۴

درخواست‌های همانندجویی مؤسسه‌ها

۷۹.۷۲۶

استادان عضو سامانه همانندجو

۲۹.۹۲۳

دانشجویان عضو سامانه همانندجو

۸۳.۹۸۷

نشریه‌های علمی عضو سامانه همانندجو

۹۵

درخواست‌های همانندجویی نشریه‌ها

۹۵۲

همایش‌های عضو سامانه همانندجو

۲

درخواست‌های همانندجویی همایش‌ها

۵

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۸ در همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

 

عملکرد مؤسسه‌ها در همانندجویی پارسا، و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۸

وابستگی سازمانی

شمار

مؤسسه‌های

عضو

شمار

درخواست

همانندجویی

شمار

استادان

عضو

شمار

همه

استادان*

شمار

دانشجویان

عضو

شمار

دانش آموختگان

تحصیلات تکمیلی*

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

۱۱۶

۳۹.۲۲۳

۲۰.۸۵۵

۲۶.۱۱۹

۳۸.۱۶۲

۳۹.۷۳۳

دانشگاه پیام نور

۱۵۷

۱۶.۳۲۷

۳.۷۳۸

۴.۵۱۰

۹.۶۶۷

۱۰.۸۵۸

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

۲

۱۹

۲

۱۵

۲۹

۷۴

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

۱

۱۶

۳

۵۳۴

۷۱

-

دانشگاه فرهنگیان

۴

۵۹

۶۸۷

۷۸۴

۲۰۷

۲۹

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش‌پزشکی

۱

۲

۱

۱۷.۷۲۸

۱۶۵

۱۳.۳۵۱

سایر دستگاه‌های اجرایی

۲۳

۱.۱۵۹

۵۶۴

۵۳۶

۱.۷۲۳

۱.۹۳۹

مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

۲۱۰

۱۸.۷۷۹

۲.۴۵۵

۳.۱۵۷

۲۱.۹۵۹

۸.۰۲۳

دانشگاه آزاد اسلامی

۴۰

۴.۱۴۲

۱.۶۱۸

۳۲.۲۰۹

۱۲.۰۰۴

۱۰۲.۱۶۰

حوزه‌های علمیه

۰

۰

۰

-

۰

-

همه

۵۵۴

۷۹.۷۲۶

۲۹.۹۲۳

۸۵.۵۹۲

۸۳.۹۸۷

۱۷۶.۱۶۷

* شمار استادان و دانش‌آموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۱۳۹۶- ۱۳۹۷ از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

همچنین ثبت پارسا و پیشنهاده در سامانه «ثبت» در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، داده‌ها و تمام‌متن آن‌ها را درون‌دهی و شناسه ره‌گیری دریافت می‌کنند. پارسا نیز پس از درون‌دهی داده‌ها و بارگذاری فایل تمام‌متن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه می‌شود. با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت به پایان می‌رسد.

در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۸، روی هم ۴۰۱ مؤسسه، بیش از ۳۳ هزار پارسا و ۳۲۶ مؤسسه، بیش از ۲۵ هزار پیشنهاده در سامانه ثبت کرده‌اند. گزیده عملکرد ثبت پارسا و پیشنهاده در جدول زیر دیده می‌شود.

 

گزیده عملکرد سامانه ملی ثبت پارسا و پیشنهاده در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۸

عملکرد ثبت پارسا

شمار

عملکرد ثبت پیشنهاده

شمار

مؤسسه‌های عضو سامانه ثبت برای ثبت پارسا

۴۰۱

مؤسسه‌های عضو سامانه ثبت برای ثبت پیشنهاده

۳۲۶

ثبت پارسا

۳۳.۱۶۲

ثبت پیشنهاده

۲۵.۴۱۷

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۸ در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

 

عملکرد مؤسسه‌ها در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در شش‌ماهه دوم سال

وابستگی سازمانی

شمار

دانش‌آموختگان

تحصیلات تکمیلی

ثبت پارسا

ثبت پیشنهاده

شمار

مؤسسه‌ها

شمار

ثبت

شمار

مؤسسه‌ها

شمار

ثبت

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

۳۹.۷۳۳

۱۰۴

۱۸.۴۶۳

۸۶

۱۸.۸۱۵

دانشگاه پیام نور

۱۰.۸۵۸

۲۴

۲.۱۴۴

۱۷

۵۷۴

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

۷۴

۲

۱۱

۱

۱

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

۰

۰

۰

۰

۰

دانشگاه فرهنگیان

۲۹

۶

۴۱

۵

۲۱

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش‌پزشکی

۱۳.۳۵۱

۳

۲۵۳

۱

۲۳۱

سایر دستگاه‌های اجرایی

۱۹۳۹

۱۳

۶۲۶

۹

۲۰۳

مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

۸.۰۲۳

۱۹۸

۷.۸۹۵

۱۷۶

۴.۶۹۰

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۰۲.۱۶۰

۵۱

۳.۷۲۹

۳۱

۸۸۲

حوزه‌های علمیه

-

۰

۰

۰

۰

همه

۱۷۶.۱۶۷

۴۰۱

۳۳.۱۶۲

۳۲۶

۲۵.۴۱۷

 

* شمار دانش‌آموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۱۳۹۶- ۱۳۹۷ از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

گفتنی است ریز گزارش همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌‌ها در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۸ در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس است.