با هدف بهره‌مندی از تجربه‌هــای جهانــی بســیار آموزنــده صورت می‌گیرد؛

ترجمه کتـاب پاندمی‌هـا، مـردم و روایـت توسط پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی

۲۱ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۴ کد : ۵۴۰۴۳ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۴۸۲
کتـاب پاندمی هـا، مـردم و روایـت، نوشـته مـارک دیویـس و دوینا لوهم در انتشارات آکسفورد (ســال ۲۰۲۰ ) توســط اســماعیل یزدانپــور در حــال ترجمــه و آماده‌ســازی بــرای انتشــار در اردیبهشــت مــاه ۱۳۹۹ از سوی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اســت.
ترجمه کتـاب پاندمی‌هـا، مـردم و روایـت توسط پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، کتاب حاضر می تواند در حوزه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی درخصوص پاندمی ها در تجربه های جهانی بسیار آموزنده باشد. پیشتر نیز پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ٔ"جامعه ایرانی و بحران کرونا" در ۵فروردین و "جستارهایی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی در مجموعه بحران ویروس کرونا در ایران" که تأملات تعدادی از اعضای هیئت علمی این پژوهشکده است را منتشر کرده است.
این پژوهشکده همچنین قصد دارد تا پایان فروردین ماه سال جاری کتاب "جستارهایی در علم، آموزش عالی و کرونا"، که مجموعه ایده های صاحب‌نظران این حوزه در مواجهه با کرونا است، را منتشر نماید.
فعالیت های دیگری نیز در این خصوص در پژوهشکده در حال انجام است که در آینده منتشر خواهد شد.
ل.م ۵۴


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

( ۲ )