بررسی اثراسانس گیاه پنج انگشت بر ساختار بافت شناسی در دانشگاه تبریز

۲۴ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۴:۱۸ کد : ۵۳۱۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۹۷
اثر اسانس گیاه پنج انگشت بر ساختار بافت شناسی، استریولوژی و شاخص آپوپتوتیک بخش قشری غده فوق کلیه موش ماده در قالب طرح تحقیقاتی از سوی اساتید دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفت. به گزار...
اثر اسانس گیاه پنج انگشت بر ساختار بافت شناسی، استریولوژی و شاخص آپوپتوتیک بخش قشری غده فوق کلیه موش ماده در قالب طرح تحقیقاتی از سوی اساتید دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترغلامرضا حمیدیان مجری این طرح در این خصوص گفت: رویکرد جامعه انسانی به طب گیاهان دارویی باعث شده است تا شناخت اثرات و کاربردهای جدید آنها اهمیت ویژه ای پیدا کند که در این بین فیتواستروژن ها به دلیل عملکرد ویژه خود، به عنوان جایگزین هورمون های استروئیدی بدن جایگاه خاصی دارند و یکی از معروف ترین فیتواستروژن هایی که در درمان جایگزینی هورمون (HRT) مورد استفاده قرار می گیرد گیاه پنج انگشت می باشد.
وی افزود: تحقیق حاضر با توجه به خصوصیات شیمیایی این گیاه و مصرف طبی آن قصد دارد تا اثرات اسانس این گیاه را بر ساختار بخش قشری غده فوق کلیه که یکی از ارگان های مهم و حیاتی در پستانداران می باشد که در این زمینه این طرح پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.
عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز گفت: در مطالعه حاضر پس از تهیه و تایید گیاه، ترکیبات اسانس مشخص شده و LD50 و ED50 آن جهت تعیین دز تجویزی مشخص گردید که  سپس 40 سر موش Balb/c ماده و بالغ به طور تصادفی به چهار گروه  تقسیم شدند و در پایان دوره پس از تشریح، از غدد فوق کلیه چپ و راست جهت مطالعات هیستولوژیک و استریولوژیک نمونه برداری انجام شد و شاخص آپوپتوزی درنواحی مختلف بخش قشری غده نیز با روش غیر رادیواکتیو نشاندار کردن انتهایی درجای خود (تست TUNEL) مورد ارزیابی قرار گرفت. درنهایت نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
دکتر حمیدیان با بیان اینکه نتایج نشان داد که استفاده از اسانس گیاه پنج انگشت به طور وابسته به دز باعث تغییرات ساختاری و مورفولوژیک غده فوق کلیه در موش ماده می شود، یادآور شد: نتایج نشان داد که هرچند استفاده از دز 75 باعث افزایش حجم غده فوق کلیه، حجم بخش قشری، حجم ناحیه گلومرولوزا و فاسیکولاتا می گردد اما در دزهای 150 و 300 باعث کاهش همه شاخص های استریولوژیک مورد مطالعه می گردد. نتایج ایمونوهیستوشیمی نیز نشان داد که اسانس این گیاه در دز 75 باعث کاهش شاخص آپوپتوز در نواحی گلومرولوزا و فاسیکولاتا و در سایر دزها باعث افزایش شاخص آپوپتوز نسیت یه گروه کنترل می شود.
وی افزود: نتایج کلی تحقیق حاضر نشان می دهد که استفاده از این گیاه در طب سنتی بایستی با دقت و انتخاب دز مناسب صورت گیرد تا غده فوق کلیه را از لحاظ ساختاری و درنهایت از لحاظ عملکردی دچار تغییر نکند.

( ۱ )