در راستای اجرای مدیریت سبز صورت گرفت؛

الکترونیکی نمودن ۲۲درصد آزمون‌های دانشگاه پیام نور

۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۳ کد : ۴۸۰۱۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۳۱
رئیس دانشگاه پیام نور از اجرایی‌سازی دستورالعمل نظام مدیریت سبز وزارت علوم خبر داد و گفت: دانشگاه پیام نور علاوه بر تشکیل شورای راهبری مدیریت سبز، جهت اجرایی شدن این نظام همواره پیشگام بوده و گسترش آزمون‌های آنلاین و الکترونیکی طی سال های اخیر، اقدامی بزرگ و مثبت برای صرفه‌جویی در کاغذ و حفظ محیط زیست است.
الکترونیکی نمودن ۲۲درصد آزمون‌های دانشگاه پیام نور

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه پیام نور، دکتر محمدرضا زمانی از برگزاری 2میلیون و 809 هزار و 464 نفر آزمون در خردادماه سال جاری خبر داد و گفت: این آزمون‌ها برای حدود 400 هزار دانشجو در 7 هزار و 187 عنوان درس در نیمسال کنونی برگزار می‌شود.

وی با عنوان اینکه آزمون‌های پایان نیمسال دوم 97- 98دانشگاه پیام نور از 18 خردادماه آغاز شده و 10 تیرماه پایان می‌یابد، افزود: با تمهیداتی که مرکز سنجش و آزمون در حوزه‌های آزمونی مراکز دانشگاه پیام نور در سراسر کشور اندیشیده است، در این نیمسال 22 درصد آزمون‌ها به شکل کاملا الکترونیکی برگزار می‌شود.

دکتر زمانی با عنوان اینکه در آزمون الکترونیکی، دانشجو این امکان را خواهد داشت که همزمان با پایان آزمون، نمره خود را دریافت کند، اظهار داشت: داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ‌ترﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه آزﻣﻮن‌ﻣﺤﻮر ﻛﺸﻮر، ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی آزﻣﻮﻧﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه و در اﺻﻄﻼح ﺑﺪون ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺮﮔﺰار می‌کند و اﻣﺮوز در ﺟﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ میلیون‌ها ﻧﻔﺮ آزﻣﻮن را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﻴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻮاﻻت و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ  از رضایت‌مندی آزﻣﻮن‌دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﺑﺮﮔﺰار ﻛﺮده اﺳﺖ.

رئیس دانشگاه پیام نور، حذف کامل کاغذ و نجات جنگل‌ها و حفظ محیط زیست را از مهم‌ترین مزایای آزمون الکترونیکی دانست و ابراز امیدواری کرد: دانشگاه پیام نور بتواند با تامین زیرساخت های لازم در آینده‌ای نزدیک تمام آزمون‌های خود را به صورت الکترونیکی برگزار کند.

ل.م54