اولین دانشجوی دکترای آب و هواشناسی دانشگاه یزد از پایان‌نامه خود دفاع کرد

۲۲ تیر ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۴ کد : ۴۲۶۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۹۰
مهران فاطمی دانشجوی دکترای آب و هواشناسی گرایش مخاطرات آب و هوایی دانشگاه یزد از پایان‌نامه خود با عنوان " بررسی الگوهای گردش جوی دوره‌های خشک و مرطوب و ارتباط آن با شاخص‌های پیوند از دور در ایران مرک...
اولین دانشجوی دکترای آب و هواشناسی دانشگاه یزد از پایان‌نامه خود دفاع کرد
مهران فاطمی دانشجوی دکترای آب و هواشناسی گرایش مخاطرات آب و هوایی دانشگاه یزد از پایان‌نامه خود با عنوان " بررسی الگوهای گردش جوی دوره‌های خشک و مرطوب و ارتباط آن با شاخص‌های پیوند از دور در ایران مرکزی" دفاع کرد و حائز درجه عالی شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر کمال امیدوار عضو هیئت علمی گروه جغرافیا به عنوان استاد راهنمای این پایان‌نامه گفت: تغییرات گردش‌های جوی باعث پیدایش الگوهای هوا و اشکالی از جریان‌های جوی می‌شوند که در مقیاس‌های زمانی متفاوتی رخ می‌دهند. الگوهای گردش جوی نقش مهمی در بروز رخدادهای طبیعی دارد.
وی افزود: با توجه به وجود ارتباط تنگاتنگ میان الگوهای گردش جوی و عناصر اقلیمی، می‌توان پدیده‌های فرین آب و هوایی مانند سیل، خشکسالی و یا دوره‌های خشک و مرطوب را نیز به تغییرات الگوهای گردشی جو نسبت داد، برای این منظور می‌توان با بهره‌گیری از نمایه‌هایی که بر اساس تغییرات متغیر بارش ساخته می‌شوند، نقش الگوهای گردشی جو را در ایجاد وکنترل دوره‌های خشک و مرطوب کوتاه مدت بررسی کرد.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت مسئله ، هدف این پژوهش، توسعه و به کارگیری یک مدل همدیدی برای تعریف و تعیین گروه‌های الگوی گردشی جو و شناسایی الگوهای خشکسالی‌زا و بارش‌زا بر روی ایران مرکزی (اصفهان ،کرمان و یزد) و ارتباط این دوره‌ها با شاخص‌های پیوند از دور است.
وی افزود: بدین جهت در این پایان‌نامه با تکیه بر رویکرد محیطی به گردشی، دوره‌های خشکسالی و ترسالی طی دوره آماری مشترک بلند مدت 30 ساله (2011 - 1982) در سطح 21 ایستگاه همدید استان‌های کرمان، یزد و اصفهان با استفاده از نمایه استاندارد بارش محاسبه شد. سپس با استفاده از تحلیل مولفه مبنا به روش ماتریس همبستگی و دوران آن به روش واریمکس بر روی داده‌های ارتفاع ژئوپتانسیل تراز پانصد هکتوپاسکال و فشار سطح دریا به شناسایی عناصر اصلی تشکیل دهنده جریانات جوی پرداخته شد.