انتصاب اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عضویت درکمیته های تخصصی شورای برنامه ریزی آموزش عالی

۲۴ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۳:۲۷ کد : ۳۹۱۰ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۰۶۱
دکترمجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی احکام جداگانه ای، 7 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد را به مدت دو سال به عضویت کمیته های تخصصی شورای برنامه ریزی آموزش عالی منصوب ...
دکترمجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی احکام جداگانه ای، 7 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد را به مدت دو سال به عضویت کمیته های تخصصی شورای برنامه ریزی آموزش عالی منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد شامل: دکترمحمدعلی رضایی کرمانی دانشیار گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی به عضویت کمیته تخصصی تحول درمطالعات قرآنی گروه علوم انسانی دفتر برنامه ریزی درسی، دکترمحمد تقی فخلعی استاد گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی به عضویت کمیته تخصصی الهیات گروه علوم انسانی دفتر برنامه ریزی درسی، دکترمحمدجعفر یاحقی استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به عضویت کمیته تخصصی زبان و ادبیات فارسی گروه علوم انسانی دفتر برنامه ریزی آموزشی، دکترعبدالحمید رضایی رکن آبادی استاد گروه آموزشی آمار دانشکده علوم ریاضی به عضویت کمیته تخصصی علوم ریاضی شورای برنامه ریزی آموزش عالی ، دکترحسام دهقانی دانشیار گروه آموزشی علوم پایه دانشکده دامپزشکی به عضویت کمیته تخصصی علوم پایه گروه دامپزشکی دفتر برنامه ریزی آموزش عالی، دکترمحمود نقیب زاده استاد گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی به عضویت کمیته تخصصی مهندسی کامپیوتر گروه فنی مهندسی شورای برنامه ریزی آموزش عالی، دکتراحمدرضا موثقی استاد گروه آموزشی پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی به عضویت درکمیته تخصصی پاتوبیولوژی گروه دامپزشکی شورای برنامه ریزی آموزش عالی می باشند.

( ۱ )