برگزاری پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی وچالش های محیطی در دانشگاه فردوسی مشهد

۲۹ مهر ۱۳۹۶ | ۱۴:۴۹ کد : ۳۴۸۹۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۱۱
پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی وچالش‌های محیطی، دردانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد.
برگزاری پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی وچالش های محیطی در دانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دراین همایش که به همت گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد، دکتر بوذرجمهری مدیر گروه آموزشی جغرافیا، با اشاره به اهمیت انجمن ایرانی ژئومورفولوژی گفت: بعداز ۴ همایش که دردانشکده جغرافیای دانشگاه تهران برگزارشد، اکنون ما این افتخار را داریم که این همایش را در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار کنیم.

دکترحسین زاده دبیرهمایش ژئومورفولوژی وچالش های محیطی نیز در سخنان خود ضمن اشاره به اینکه ۹۰ درصد مقالات و مجلات دربخش ژئومورفولوژی کارمیدانی ندارند، گفت: هیچ وقت درکشور ما اوضاع مثل اکنون بحرانی نبوده است واکنون زمان کارآیی ژئومورفولوژی است.

وی افزود: محیط طبیعی تحت تاثیرتکنولوژی و مدیریت قراردارد اما درکشور ما خوب اجرا نشده است. برای مثال میراث اقلیمی به شدت درحال تخریب است و ژئومورفولوژی علمی است که کانون توجه به این مسائل است.

دکتررامش از استادان دانشگاه تهران نیز با اشاره به اینکه تغییرات فضایی در ایران از سال ۲۰۰۰ آغازشده است، گفت: این تغییرات شامل چندبرابرشدن جمعیت، جابه جایی نسبت روستانشینی و شهرنشینی، آلودگی ۱۵۰ روزه هوای شهرهای بزرگ، فصلی شدن یازده رودخانه از سیزده رودخانه دائمی ایران و عوامل دیگر است.

دکترمقصودی دانشیار دانشگاه تهران درادامه بیان کرد: ژئومورفلوژی یک علم میان رشته ای است که به منظور درک چشم اندازهای محوطه باستانی به کارگرفته می شود و زمین باستان شناسی ازاطلاعات محیطی برای تفسیریافته های باستان شناسی استفاده می کند.

ل.س ۱۳۴۲/ ر.ب ۱۳۴۵

کلید واژه ها: فردوسی مشهد