چکیده مقاله دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان پوستر برتر بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران انتخاب شد

۰۶ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۱:۴۵ کد : ۳۳۴۶۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۲۱
مقاله مطالعه نظری کمپلکس های [Al(DFX)۲]۳-، [Fe(DFX)۲]۳- و [Ga(DFX)۲]۳- بخشی از پروژه دکتری صادق کاویانی دانشجوی دکتری شیمی فیزیک گروه شیمی دانشگاه فردوسی مشهد که با راهنمایی دکترمحمد ایزدیار و مشاوره دکترمحمدرضا حسین دخت در حال انجام است، در بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران در دانشگاه اراک به عنوان پوستر برتر انتخاب شد.
چکیده مقاله دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان پوستر برتر بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، چکیده مقاله دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد به شرح زیرمی باشد:

آهن یکی از ضروری ترین فلزات برای انجام فرآیند های بیولوژیکی مانند انتقال اکسیژن، تولید انرژی و سنتز دئوکسی‌ریبونوکلئیک‌اسید (DNA) می‌‌‌‌‌باشد. اگرچه این فلز به صورت یونی برای عملکرد صحیح تمام سلول های زنده حیاتی است، اما زمانی که بیش از حد در بدن انباشته شود، موجب اثرات سمی می شود. در چنین وضعیتی، سطوح افزایش یافته آهن می تواند موجب آسیب به بافت های گوناگون بدن به ویژه قلب شود. از این رو، استفاده از شلات کننده های درمانی موثر برای حذف آهن اضافی در بدن ضروری می باشد.

۴-]۵ و۳- بیس (۲- هیدروکسی فنیل )-۴و۲و۱- تری آزول- لیل [بنزوئیک اسید معروف به دفروزیراکس، یک شلات کننده مؤثر پیشنهادی برای درمان بیماری تجمع آهن اضافی در بدن می باشد. دراین پروژه با استفاده از نظریه تابعی چگالی، پایداری و انرژی های اتصال کمپلکس های آلومینیوم- دفروزیراکس، آهن- دفروزیراکس و گالیوم- دفروزیراکس ارزیابی شد. براساس نتایج به دست آمده، دفروزیراکس میل ترکیبی بیشتری نسبت به Fe3+ در مقایسه با Al3+ و Ga3+ نشان داد و اهمیت آن برای حذف آهن اضافی در بدن تایید شد.

همچنین آنالیز NBO ، انتقال بار از اتم های اکسیژن و نیتروژن دفروزیراکس به یون های فلزی به ویژه Fe3+ را نشان داد. در نهایت، براساس محاسبات اوربیتال های مولکولی، کمپلکس آهن- دفروزیراکس بیشترین سختی شیمیایی الکترونی را داشته و این توصیف‌گر کوانتومی با انرژی های اتصال در کمپلکس همبستگی خطی دارد.

کلید واژه ها: فردوسی مشهد