بازدید مدیرکل تربیت بدنی سازمان اموردانشجویان از فضاها و امکانات ورزشی دانشگاه الزهرا(س)

۱۶ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۸ کد : ۲۷۵۸۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۸۰
دکترمحمدپورکیانی مدیرکل تربیت بدنی سازمان اموردانشجویان،از اداره تربیت بدنی دانشگاه الزهرا)س( و بخش های مربوطه، اعم از مرکز مشاوره ورزشی و تندرستی، فضاها و تجهیزات ورزشی درسطح دانشگاه، خوابگاه و همچنین سالن ورزش درحال ساخت گلستان ۶ بازدید کردند.
بازدید مدیرکل تربیت بدنی سازمان اموردانشجویان از فضاها و امکانات ورزشی دانشگاه الزهرا(س)

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین راستا مقررشد با توجه به کمبود سرانه فضای ورزشی این دانشگاه، اقداماتی درخصوص توسعه فضاهای ورزشی صورت گیرد.

کلید واژه ها: الزهرا