ساخت لعاب های شیشه- سرامیک سفیدرنگ و فاقد زیرکن در پژوهشگاه مواد وانرژی

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۲:۲۲ کد : ۲۲۶۴۰ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۸۶۷
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر سارا بنی جمالی مجری این طرح در این خصوص گفت: لعاب شیشه-سرامیک سفیدرنگ و فاقد زیرکن ساخته شده در طرح پژوهشی حاضر متعلق به سیستم CaO-Al2O3-B2O3-SiO2 می باشد. وی افزود: لعاب ساخته شده با توجه امکان تامین سفیدی با استفاده از مواد اولیه ارزان -قیمت و حذف زیرکن از ترکیب، افزایش سختی و مقاومت سایشی به واسطه تشکیل فازهای بلورین با خواص مکانیکی مطلوب در آنها و نیز سازگاری با رژیم حرارتی پخت سریع، جایگزین مناسبی برای لعاب های سفید شده با زیرکن در صنعت کاشی کف می باشد. دکتر بنی جمالی با اشاره به مراحل مختلف جهت پیشبرد طرح حاضر گفت:براساس آزمون پراش پرتوهای ایکس، آنورتیت فاز بلورین اصلی در لعاب شیشه- سرامیک ساخته شده می¬باشد و این لعاب دارای شاخص سفیدی 65% می¬باشد که با توجه به عدم حضور هرگونه اپک کننده ای در ترکیب آن، سفیدی قابل توجهی می باشد، همچنین سختی این لعاب نیز (حدود GPa8-)بیشتر از سختی لعاب های مرسوم کاشی کف (حدود GPa5-5/5) می¬باشد. این پژوهشگر در خاتمه تصریح کرد: انتخاب ترکیب اولیه و طراحی فرمولاسیون لعاب، ذوب آمیز انتخاب شده، تهیه فریت و آسیای فریت شیشه، زینتر و عملیات حرارتی همزمان طی برنامه پخت سریع ومشخصه¬ یابی لعاب های شیشه-سرامیک نهایی به لحاظ رنگ، سختی، ضریب انبساط حرارتی و ریزساختار از مراحل ساخت این لعاب های شیشه- سرامیک می باشد.

( ۲ )