معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از اردوگاه فرهنگی بقیه الله الاعظم دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان بازدید کرد

۲۹ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۷ کد : ۱۴۵۸۹ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۹۶۳
دکتر سید ضیا هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و هیئت همراه ، از طرح آموزشی جنگلداری دکتر بهرام نیا و اردوگاه فرهنگی بقیه ا... الاعظم دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان بازدید کردند.به گزا...
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از اردوگاه فرهنگی بقیه الله الاعظم دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان بازدید کرد
دکتر سید ضیا هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و هیئت همراه ، از طرح آموزشی جنگلداری دکتر بهرام نیا و اردوگاه فرهنگی بقیه ا... الاعظم دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، رئیس دانشکده علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ در این بازدید از ظرفیت های طرح جنگلداری مرحوم دکتر بهرام نیا و برنامه های آتی باغ گیاه شناسی گزارشی ارائه کرد.
دکتر کاشانی نژاد، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این بازدید گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه و ویژگی هایی اردوگاه فرهنگی شصت کلا ارائه کرد و مقرر شد پیش نویس طرح توسعه و تجهیز این اردوگاه را به وزارت علوم ارسال تا این مکان پس از تجهیز، جهت اردوهای دانشجویی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.
در ادامه معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و هیئت همراه از اردوگاه فرهنگی بقیة ا... الاعظم بازدید کردند.