محققان دانشگاه تبریز موفق به کشف 13 گونه جدید قارچ شدند

۱۵ تیر ۱۳۹۳ | ۱۳:۳۴ کد : ۱۳۵۷۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۴۴۲
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مونس بخشی در این ارتباط گفت: قارچ ها از جنبه های مختلف برای نوع بشر دارای اهمیت می باشند، بطوری که قارچ ها با ایجاد بیماری روی محصولات کشاور...

     به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مونس بخشی در این ارتباط گفت: قارچ ها از جنبه های مختلف برای نوع بشر دارای اهمیت می باشند، بطوری که قارچ ها با ایجاد بیماری روی محصولات کشاورزی به صورت مستقیم از طریق کاهش میزان تولید و غیر مستقیم از طریق تولید زهرابه های سمی سلامت مصرف کنندگان را به خطر می اندازند.

      وی در ادامه با بیان اینکه جنس سرکوسپورا و وابستگان آن از قبیل سودوسرکوسپورا و پاسالورا (قارچ های سرکوسپوروئید)، یکی از بزرگترین گروه های قارچی در خانواده Mycosphaerellaceae به شمار می روند، تصریح کرد: گونه های متعلق به این جنس ها از پراکنش جهانی برخوردار بوده و در دامنه وسیعی از گیاهان ایجاد بیماری لکه برگی نموده و خسارت اقتصادی وارد می نمایند.

      این دانش آموخته دانشگاه تبریز افزود: نواحی شمالی ایران بویژه استان گیلان با جنگل های انبوه پوشیده شده و بهشت طبیعی برای تنوع گونه های گیاهی و در نتیجه کانون تنوع قارچ ها، بویژه قارچ های سرکوسپوروئید می باشند، با این حال شناسایی اغلب قارچ های سرکوسپوروئید که تاکنون از این استان و سایر استان های کشور توصیف و گزارش شده اند، بر اساس ویژگی های ریخت شناختی و در غیاب داده های مولکولی بوده است.

      به گفته وی، در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت قارچ های سرکوسپوروئید، تنوع زیستی و روابط فیلوژنتیکی گونه های جنس سرکوسپورا و جنس های خویشاوند آن در استان گیلان و بخش هایی از استان های همجوار روی میزبان های گیاهی مختلف، بر اساس ترکیب معیارهای ریخت شناختی، رابطه میزبانی و توالی یابی چندژنی (مفهوم گونه ترکیبی) مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس این نتایج، 20 گونه قارچی متعلق به جنس سرکوسپورا، 8 گونه متعلق به سدوسرکوسپورا و 4 گونه متعلق به پاسالورا توصیف شدند؛ در بین این 32 گونه، شش گونه جدید از جنس سرکوسپورا، 5 گونه از جنس سدوسرکوسپورا و 2 گونه از جنس پاسالورا برای اولین بار در دنیا معرفی شده اند و در ضمن برخی گیاهان به عنوان میزبان های جدیدی برای گونه های شناخته شده قبلی، یافت شدند.

      بخشی در ادامه یادآور شد: در بخش بعدی این تحقیق با توجه به ناکافی بودن ژن های ذکر شده در بالا برای تفکیک گونه های مرکب جنس سرکوسپورا به گونه های بیشتر و مناسب نبودن آنها به عنوان ژن بارکدگذاری DNA، سه ژن دیگر نیز شامل ژن های TUB، RPB2 و GAPDH در گونه های جنس سرکوسپورای بررسی شده در این تحقیق، تعدادی از جدایه های مرجع گونه های مرتبط، تکثیر شدند.

      به گفته وی، برای این منظور یک جفت آغازگر جدید برای تکثیر ژن TUB و یک جفت آغازگر برای تکثیر ژن RPB2 طراحی شد که نتایج تجزیه و تحلیل تبارنمای هشت ژنی حضور چندین دودمان جدید را در داخل گونه های مرکب جنس سرکوسپورا آشکار کرد، و در ضمن این نتایج نشان داد که ژن GAPDH، ژن اساسی در تفکیک گونه های جنس سرکوسپورا می باشد.

گفتنی است؛ دکتر علی اکبر خداپرست، استاد دانشگاه گیلان داور این رساله دکتری را بر عهده داشته همچنین مونس بخشی فرصت مطالعاتی شش ماهه ای را در کشور هلند گذرانده است.