مجوز انتشار دو نشریه علمی و پژوهشی در دانشگاه تبریز

۲۶ مهر ۱۳۹۳ | ۱۵:۱۲ کد : ۱۳۵۷۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۷۱
دو نشریه در دانشگاه تبریز با درجه علمی و پژوهشی، از سوی وزارت علوم مجوز انتشار گرفتند.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر محمد مقدم واحد ، معاون پژوهشی دانشگاه تبریز با اعلام این خبر گفت: نشریه...
دو نشریه در دانشگاه تبریز با درجه علمی و پژوهشی، از سوی وزارت علوم مجوز انتشار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر محمد مقدم واحد ، معاون پژوهشی دانشگاه تبریز با اعلام این خبر گفت: نشریه « فیزیولوژی تنش گیاهان» از دانشکده علوم طبیعی به مدیر مسئولی دکتر محمدعلی حسین پور فیضی و سردبیری دکتر رقیه حاجی بلند و  فصلنامه هیدروژئومورفولوژی به مدیر مسئولی دکتر شهرام روستایی و سر دبیری دکتر مریم خطیبی از دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی موفق به اخذ مجوز شدند.
وی افزود: مجله فیزیولوژی تنش گیاهان در محورهای تنش های زیستی از قبیل اثرات آللوپاتی، رقابت و تاثیر میکروارگانیسم های خاک زی با تکیه بر پاسخ های گیاه، تنش های غیر زیستی شامل تنش های شیمیایی از قبیل تنش شوری، کمبود عناصر غذائی، سمیت عناصر، hp های نا متعادل خاک و ترکیبات آلی آلاینده و تنش های فیزیکی از قبیل تنش های مکانیکی، عدم تعادل آب خاک، تنش دماهای پائین و بالا، تنش ناشی از کمیت و کیفیت نور و فصلنامه هیدروژئومورفولوژی هم در محورهای هیدروژئومورفولوژی کاربردی، منابع آبی و بخش های دیگر آن و هیدروژئومورفولوژی، اقلیم و فرایندهای سطحی، هیدروژئومورفولوژی و محیط های انسانی، تکنیک ها در هیدروژئومورفولوژی، آمایش سرزمین و هیدروژئومورفولوژی، هیدرومورفومتری، هیدروژئومورفولوژی ساختمانی، ویژگی های هیدرولوژیکی سنگ ها و لندفرم های هیدروژئومورفولوژیکی و دیگر حوزه های این علم مقاله می پذیرد.