دکترسبحان اللهی: 10 خرداد روز بین المللی شدن دانشگاه خوارزمی نامگذاری شد

۱۲ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۳:۵۸ کد : ۱۰۶۲۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۷۳
همایش فرصت های بین المللی شدن دانشگاه باحضور دکترحسین سالارآملی رئیس مرکزهمکاری های علمی بین المللی وزارت علوم ، دکترمحمدحاج جباری مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان و دکترمحمدرضا س...
همایش فرصت های بین المللی شدن دانشگاه باحضور دکترحسین سالارآملی رئیس مرکزهمکاری های علمی بین المللی وزارت علوم ، دکترمحمدحاج جباری مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان و دکترمحمدرضا سعیدآبادی دبیرکل سابق کمیسیون ملی یونسکو درایران دردانشگاه خوارزمی برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این همایش دکترمحمدعلی سبحان اللهی رئیس دانشگاه  خوارزمی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: صحبت های ما همیشه در راستای رسالت های دانشگاه است به همین سبب فعالیت و ماموریت های دانشگاه نیز باید پیرامون همین موضوع باشد. این ماموریت ازطریق بین المللی شدن و جهانی شدن بهتر صورت می گیرد.
وی افزود: بین المللی شدن نوعی هم افزایی در کارکردهای آموزشی، تحقیقاتی و استفاده ازاین هم افزایی درسطح ملی و جهانی است. سرپرست دانشگاه خوارزمی در ادامه گفت: یکی از راهکارهای برنامه توسعه پنجم، تعامل جهانی بوده است که حتما این هدف در برنامه ششم نیز مورد نظر خواهد بود.
دکترسبحان اللهی درادامه گفت: برنامه راهبردی دانشگاه، اهداف و سیاست های سازمان باید متناسب با بین المللی شدن باشد و فرهنگ سازمانی در سطح دانشجو صورت گیرد.
سرپرست دانشگاه خوارزمی گفت: روز دهم خرداد ماه به دلیل اهمیت موضوع بین المللی شدن دانشگاه ها روز بین المللی شدن دانشگاه خوارزمی نامگذاری شد.