دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

زیر نظامدانشگاه آزاد اسلامی
استانمازندران
شهرآمل
نام منطقهمنطقه ۲: استانهای گیلان - مازندران - گلستان
‫وبگاه‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫تلفن‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫نمابر‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
صندوق‬ ‫پستی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.

رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۳/۰۴/۲۶
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۶/۰۸
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیدکتری تخصصی۱۳۹۲/۰۹/۲۴
ارتباط تصویریهنر و معماریمعماریکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۱/۰۲/۲۹
ارتباط تصویریهنر و معماریهنرهای نمایشیکارشناسی پیوسته۱۳۹۷/۰۴/۱۷
اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعیکشاورزیتولیدات گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۱۲/۰۹
اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعیکشاورزیتولیدات گیاهیدکتری تخصصی۱۳۹۴/۱۲/۰۹
اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذرکشاورزیتولیدات گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۱۲/۰۹
اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیکشاورزیتولیدات گیاهیدکتری تخصصی۱۳۹۴/۱۲/۰۹
اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیکشاورزیتولیدات گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۱۲/۰۹
الکترونیک – الکترونیک عمومیعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۸۳/۱۰/۱۲
الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفانعلوم انسانیالهیاتدکتری تخصصی۱۳۶۹/۰۴/۱۷
امور زراعی و باغی – تکنولوژی تولیدات زراعیعلمی و کاربردیکشاورزیکاردانی پیوسته۱۳۸۴/۰۳/۲۸
بهداشت مواد غذاییدامپزشکیبهداشت و کنترل مواد غداییدکتری تخصصی۱۳۸۸/۱۱/۱۷
بیوشیمیعلوم پایهعلوم زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۷/۱۹
تربیت بدنیعلمی و کاربردیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانی پیوسته۱۳۸۱/۰۲/۲۹
تربیت بدنی علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیعلوم اجتماعیعلوم ورزشیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۴/۰۲/۲۴
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم اجتماعیعلوم ورزشیکارشناسی ناپیوسته۱۳۷۷/۱۱/۰۴
تکنولوژی مواد غذاییکشاورزیصنایع غذاییکاردانی ناپیوسته۱۳۷۰/۰۵/۰۱